Dansk

Emballageansvar

Vedtægter for VANA

Vedtægter for VANA i etableringsfasen frem mod 31.12.2024


1.0 Navn

1.1 Foreningens navn er VANA.

1.2 Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet VANA – Dansk emballageansvar.

1.3 Foreningen er registreret under CVR-nr. 42913634.

2.0 Formål

2.1 Foreningens formål er inden 31.12.2024 at etablere en non-profit kollektivordning til opfyldelse af danske producenters og importørers forpligtelser vedrørende det udvidede producentansvar til for egen regning at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af emballage på det danske marked jf. miljøbeskyttelseslovens § 9p.

2.2 Fra 1.1.2025 er foreningens formål at drive den i pkt. 2.1 nævnte kollektivordning for de producenter og importører, der fra 1.1.2025 forventes optaget som fuldgyldige medlemmer af foreningen, hvilket vil kræve ændring af foreningens vedtægter, jf. pkt. 13.2. Indtil 1.1.2025 kan disse producenter og importører optages som Forhåndsmedlemmer uden stemmeret.

3.0 Medlemmer

3.1 Foreningen optager i etableringsfasen frem mod 31.12.2024 medlemmer i kategorierne Stiftende medlemmer og Forhåndsmedlemmer.

3.2 Stiftende Medlemmerne udgøres af stifterne af foreningen, Landbrug & Fødevarer, DagSam, Dansk Erhverv og Dansk Industri. Nye medlemmer kan optages i foreningen i kategorien Stiftende Medlemmer af generalforsamlingen ved enstemmighed.

3.3 Det er en betingelse for at blive optaget som forhåndsmedlem, at man kan forventes at blive omfattet af det udvidede producentansvar for emballage.

3.4 Forhåndsmedlemmer kan optages af direktøren/sekretariatschefen.

3.5 I tilfælde af et medlems illoyalitet kan de øvrige medlemmer på generalforsamlingen enstemmigt ekskludere medlemmet.

3.6 Et stiftende medlem kan udmelde sig med 12 måneders varsel til en 1/1.

3.7 Et forhåndsmedlem kan udmelde sig med øjeblikkelig virkning.

4.0 Hæftelse

4.1 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

4.2 Udtrædende medlemmer har intet krav på foreningens formue.

4.3 Udtrædende stiftende medlemmer tilbagebetales lån, der er givet til etableringsfasen, på samme vilkår og med samme proces og tidshorisont som de tilbageværende organisationer.

5. Bestyrelsen

5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen.

5.2 Til bestyrelsen udpeger hvert stiftende medlem to personer. Bestyrelsen består af:

a) DagSam udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer.

b) Dansk Erhverv udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer.

c) Dansk Industri udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer.

d) Landbrug & Fødevarer udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af et stiftende medlem, der ikke rettidigt har ydet lån i henhold til et af bestyrelsen vedtaget drifts- og likviditetsbudget, udtræder uanset pkt. 5.2, a - d af bestyrelsen. Det stiftende medlem kan igen udpege bestyrelsesmedlemmer i henhold til pkt. 5.2, når det Stiftende medlem har ydet lån som vedtaget i likviditets- og driftsbudgettet.

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på kalenderårets første bestyrelsesmøde med en formand og en næstformand. Formand og næstformand kan ikke komme fra samme organisation. Bestyrelsen kan på ethvert bestyrelsesmøde, der er indkaldt med en dagsorden, der indeholder et forslag herom, der vedtages på mødet, kræve at bestyrelsen konstituerer sig på ny.

5.4 Undtagelsesvist og ved forfald kan et bestyrelsesmedlem møde ved en stedfortræder til bestyrelsesmødet.

5.5 Et bestyrelsesmedlem fungerer, indtil det stiftende medlem, der har udpeget bestyrelsesmedlemmet, udpeger et nyt bestyrelsesmedlem i stedet.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsesmedlemmerne stemmer individuelt.

5.7 Et bestyrelsesmedlem har ret til at deltage i bestyrelsens møder fysisk, digitalt eller til at møde ved en stedfortræder, jf. pkt. 5.4.

5.8 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved kvalificeret flertal (3/4).

5.9 Bestyrelsen kan fremlægge ændringsforslag til vedtægterne på en generalforsamling, jf. pkt. 10.7.

5.10 Bestyrelsen indkaldes med otte dages varsel, når ét bestyrelsesmedlem, direktøren/sekretariatschefen for VANA eller revisor skriftligt anmoder herom.

5.11 Bestyrelsen kan indbyde observatører eller rådgivere til at deltage i bestyrelsens møder.

5.12 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar fra foreningen.

5.13 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

6.0 Udvalg

6.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

6.2 En medarbejder fra VANA og mindst et bestyrelsesmedlem deltager i alle udvalg.

6.3 Herudover kan udvalg have eksterne deltagere.

6.4 Bestyrelsen skal fastsætte eller godkende et kommissorium for hvert udvalg og kan løbende ændre kommissoriet for et udvalgs sammensætning, opgaver og arbejde.

7.0 Direktør /Sekretariat

7.1 Bestyrelsen udpeger en direktør/sekretariatschef.

7.2 Direktøren/sekretariatschefen varetager foreningens løbende forretninger efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.

7.3 Direktøren/sekretariatschefen er sekretær for bestyrelsen, advisory board og evt. udvalg, jf. pkt. 6 og 8.

7.4 Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftale med 3. part om sekretariatsserviceringen.

8.0 Advisory Board

8.1 Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory Board, der skal følge organisationens udvikling og rådgive bestyrelsen og direktøren / sekretariatschefen om strategi og drift.

8.2 Der kan i Advisory Board - ud over bestyrelsesmedlemmer og producenter - indgå interessenter, som har indsigt i andre relevante områder. Advisory board skal sikre VANA en løbende dialog med interessenter og eksperter fra relaterede områder.

8.3 Bestyrelsen kan f.eks. invitere følgende til at deltage i Advisory Board:

a) Offentlige myndigheder

b) NGO’er

c) Virksomheder med interesse for emballage og producentansvar

d) Organisationer med interesse for emballage og producentansvar.

8.4 Advisory Board er ikke personbestemt, men organisationsbestemt. Det er op til den enkelte organisation at acceptere invitationen og udpege en person til at deltage i Advisory Board.

8.5 Direktøren/sekretariatschefen opstiller en invitationsliste, som godkendes af bestyrelsen. Invitationslisten revideres på et bestyrelsesmøde mindst hvert 2. år.

8.6 Der afholdes som udgangspunkt to Advisory Board møder om året.

8.7 Advisory Board har ingen instruktionsbeføjelser.

8.8 Direktøren/sekretariatschefen leder et sekretariat for Advisory Board og deltager i møderne sammen med mindst et bestyrelsesmedlem.

8.9 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for Advisory Boards virke.

9.0 Tegning

Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren/sekretariatschefen i forening med to bestyrelsesmedlemmer udpeget af forskellige organisationer.

10.0 Generalforsamling

10.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender og består af de stiftende medlemmer, jf. pkt. 3.

10.2 Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog bære mere end en fuldmagt.

10.3 Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af 2. kvartal.

10.4 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel via e-mail.

10.5 Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

10.6 Dagsorden for generalforsamlingen, årsregnskab, budget og evt. indkommende forslag udsendes til bestyrelsen pr. e-mail 14 dage før generalforsamlingen.

10.7 Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og dagsorden for generalforsamlingen er:

a) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

b) Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse.

c) Fremlæggelse af budget til orientering.

d) Valg af statsautoriseret revisor.

e) Behandling af evt. indkommende forslag.

10.8 En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af ethvert bestyrelsesmedlemmer med mindst 14 dages varsel.

10.9 Hvert stiftende medlem har én stemme. Et medlem, der ikke rettidigt har ydet lån i henhold til et af bestyrelsen vedtaget drifts- og likviditetsbudget, har dog ingen stemme.

10.10 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved kvalificeret flertal (3/4).

11.0 Regnskab og revision

11.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

11.2 Regnskabet aflægges efter årsregnskabslovens regler, og revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

12.0 Medlemskommunikation

12.1 Foreningen kommunikerer digitalt med sine stiftende medlemmer igennem bestyrelsesmedlemmerne eller ved almindelig e-post.

12.2 Det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at foreningen har dennes til enhver tid gældende e-mailadresse.

12.3 Foreningen kommunikerer med forhåndsmedlemmer gennem direkte mails, nyhedsbreve, webinarer og lignende.

13.0 Vedtægtsændring og opløsning

13.1 af vedtægterne kræver kvalificeret flertal (3/4).

13.2 Vedtægterne skal ændres senest med virkning fra 1.1.2025 jf. pkt. 2.2.

13.3 Opløsning af foreningen kræver kvalificeret flertal (3/4).

13.4 Ved foreningens ophør udloddes nettoformuen til foreningens formålsbestemmelse jf. pkt. 2.0.

Vedtægtsændringer:

19.11.2021: Foreningen stiftes

13.10.2022: Foreningen skifter navn fra Dansk Emballage Producentansvar til VANA – Dansk Emballageansvar på ekstraordinær generalforsamling.

Uge 52, 2022: Mulighed for at optage forhåndsmedlemmer indføjes i vedtægterne.

Kontakt os

VANA - stiftet af de fire

VANA er stiftet i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, DagSam, Dansk Erhverv og Dansk Industri. De 4 stærke brancheorganisationer forankrer VANA bredt blandt virksomheder, som er berørt af producentansvaret.