Få svar på dine spørgsmål om producentansvaret for emballage

Find svar på ofte stillede spørgsmål om producentansvaret for emballage, emballagedesign, affaldshåndtering og medlemskab af VANA i oversigten nedenfor - så er du godt klædt på til at leve op til dit producentansvar, når det træder i kraft i juli 2025.

Om producentansvaret

Formålet med at indføre et udvidet producentansvar for emballage i Danmark er at fremme en cirkulær økonomi, hvor:

 • der ikke bruges unødvendig emballage
 • der i højere grad gøres brug af genbrugsemballage
 • der sker en reel genanvendelse af emballageaffald
 • der bruges genanvendte materialer til fremstilling af nye emballager
 • det er markant dyrere at bruge miljøbelastende emballager i forhold til miljøvenlige emballager
 • løsningerne er omkostningseffektive.

Det sker ved at placere ansvaret hos producenterne, som er det led i værdikæden, der har størst indflydelse på emballagens udformning. Det giver virksomhederne et incitament til at producere mere miljøvenlige emballager og kaldes også 'forureren-betaler-princippet'. 

Læs mere om producentansvaret for emballage her.

Hovedreglen er, at den ansvarlige producent er ”påfylderen” eller "importøren", der markedsfører eller tilgængeliggør fyldte emballager i Danmark.

Eksempler på producenter er f.eks. en private label indehaver, en produktproducent, en importør og ved udenlandsk nethandel, "en bemyndiget repræsentant".
Læs mere, og tjek om din virksomhed er omfattet her.

Man skal dog være opmærksom på, at selvom man ikke er producentansvarlig for et produkt i en primær emballage, kan man godt være ansvarlig for at sætte sekundære og tertiære emballager på markedet. Læs mere om emballagetyper her. 

I forhold til registrerings- og indberetningspligten i 2024 er det en god ide allerede nu at undersøge, hvilke emballager din virksomhed sætter på markedet - hvilke materialer er emballagerne lavet af, og hvor meget vejer de f.eks? Læs mere om kravene til registrering og indberetning her.

Derudover kan I komme på forkant ved at gennemgå jeres emballager og undersøge, om de fx kan minimeres eller forbedres miljømæssigt . Læs mere om mulighederne for at forberede dig her.

På nuværende tidspunkt kender vi til de overordnede rammer for rapporteringen for 2024, men ikke hvordan det kommer til at se ud fra juli 2025 og frem.

Indrapporteringen for 2024 skal ses som en slags "baseline", hvor sektoren har brug for nogle data at tildele affaldsmængderne til behandling for 2025 ud fra. Derfor vil rapporteringen højst sandsynligt se anderledes ud i 2025.

Der skal i første omgang indberettes i kilo for henholdsvis de mængder af erhvervsemballage og husholdningsemballage, der sættes på markedet. Desuden skal det oplyses, hvis emballagen skal sorteres som restaffald eller farligt affald.

Læs mere om registrering og indberetningspligten her.

Er din virksomhed medlem af VANA, kan hjælper  din indberetning af os. Læs mere om vores medlemsfordele, og bliv medlem her.

Som producent bliver man ansvarlig for følgende omkostninger:

 1. Affaldsbehandlingen som omfatter indsamling, sortering og genanvendelse.
 2. Et miljøgradueret bidrag (ud fra emballagens sammensætning og indhold), som skal tilskynde til forbedret emballagedesign.
 3. Et administrativt bidrag til driften af den kollektive ordning, som håndterer producentansvaret på ens vegne. 

Læs mere om økonomien her.

Læs mere om medlemskab af kollektiv ordningen VANA her.

Kommunerne står fortsat for indsamling af affaldet hos forbrugerne. Når producentansvaret træder i kraft i juli 2025, vil kommunerne blive kompenseret af virksomhederne (via deres kollektive ordning) for omkostningerne ved indsamlingen af emballageaffaldet.

Herefter overtager kollektiv ordningen det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for emballageaffaldet og dets videre behandling på vegne af deres medlemmer.

Eftersom en del af affaldet vil være 'ikke-emballage', skal kommunerne kompensere kollektiv ordningen for den andel af affaldet. Denne del skal stadig betales over de kommunale affaldsgebyrer. Det er dog kollektiv ordningen, som kommer til at stå for den videre håndtering af både emballageaffald og ikke-emballageaffald og sætter det i udbud.

Producenter der sætter mindre en 8 ton emballage på det danske marked årligt skal indberette færre oplysninger om deres emballage og pålægges færre administrative byrder.

Det betyder IKKE, at man fritages fra ordningen om producentansvaret, hverken i organisatorisk, juridisk eller økonomisk forstand.

Der skal fortsat betales for omkostninger forbundet med indsamling og behandling af emballage, svarende til det man sætter på markedet, men  man bliver ikke forpligtet til at indberette data med udgangspunkt i de såkaldt miljøgraduerede bidrag.

Læs mere om registrering og indberetning her. 

Læs mere om fordelene ved at blive medlem af VANA - også for virksomheder under bagatelgrænsen. 

Fra juli 2025 bliver alle virksomheder, der sætter emballager på det danske marked, ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballager, når de bliver til affald.

Det bliver en stor og kompleks opgave for den enkelte virksomhed, og de fleste producenter vælger derfor i praksis at løse opgaven gennem en kollektiv ordning som VANA.

Producentansvaret for emballage er bestemt i EU-direktivet for emballage og emballageaffald.

Læs mere om producentansvaret for emballage her.

Det korte svar er: Alle emballager er omfattet.
Det vil sige: 

 • salgsemballage (primær emballage)
 • multipak (sekundær emballage)
 • transportemballage (tertiær emballage).

Læs mere om omfattede emballagetyper her.

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft den 1. juli 2025. Men allerede til april 2024 skal omfattede virksomheder registrere sig hos Dansk Producentansvar (DPA) og indberette forventede emballagemængder for 2024. 

2024-tallene betragtes som en slags "baseline" for producentansvaret i opstartsåret 2025. DPA tildeler affaldsmængder til kollektiv ordningerne for 2025 på baggrund af virksomhedernes indberettede forventede mængder for 2024. Derfor er det også vigtigt at melde sig ind i VANA nu, så vi kan opnå de bedste stordriftsfordele og økonomiske fordele på vegne af vores medlemmer. 

Læs mere om tilmelding og medlemskab af VANA her. 

Se status for implementering af producentansvaret her. 

EU-direktivet for emballage og emballageaffald sætter en bred overordnet ramme for medlemslandene: Det er op til de enkelte medlemslande, hvordan man i praksis vil udmønte lovgivningen. Det betyder, at der er nationale forskelle i lovgivningen af producentansvaret for emballage på tværs af Europa.

Hvis din virksomhed sætter emballage på markedet i andre lande end Danmark, skal I derfor efterleve de respektive landes regler for producentansvar på emballage.

Læs mere om producentansvaret i andre EU-lande og en oversigt over reglerne her.

I den kommende EU-emballageforordning er der lagt op til at harmonisere reglerne på tværs af Europa, så det bliver nemmere for virksomheder at leve op til producentansvaret på tværs af EU.
Læs mere om lovgivningen her. 

De miljøgraduerede bidrag er en økonomisk struktur, som skal sikre øget incitament blandt virksomhederne til at producere/få produceret emballager, som er genanvendelige eller genbrugelige.

Kriterierne for de miljøgraduerede bidrag bliver bestemt af staten i samråd med industri og erhverv og er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. De følger med udstedelsen af 3. del af bekendtgørelsen.
Læs mere om lovgivning og status her. 

Det forventes, at der bl.a. vil blive lagt vægt på minimering af materiale, genanvendelighed, mængden af genanvendt materiale i emballage og tilstedeværelsen af farlige stoffer.

Læs mere om de forventede økonomiske konsekvenser her. 

Private affaldsindsamlere vil, som de også gør det i dag, indsamle affald fra erhverv og stå for den videre behandling.

Virksomhederne vil herefter (via deres kollektive ordning) kompensere de private indsamlere for den andel af affaldet, som er emballage.

Om VANA og kollektive ordninger

En kollektiv ordning er en privat organisation, der gennem medlemskaber tilbyder at udføre de administrative og praktiske opgaver, der følger med producentansvaret for emballage på vegne af de virksomheder, der er omfattet af producentansvaret.

Det er stadig den producentansvarlige virksomhed, der har ansvar for indhentning af data om egne emballager og for at disse bliver registreret hos kollektiv ordningen. 

Kollektiv ordningen VANA varetager det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar med indsamling, sortering og genanvendelse af emballager på vegne af de tilmeldte virksomheder. Det sikrer stordriftsfordele for medlemmerne: Jo flere medlemmer vi er, des større (affalds)emballagemængder tilfalder VANA, og jo bedre udbud kan vi dermed lave gennem hele værdikæden.

Læs mere om kollektiv ordninger, og hvilke opgaver de løser her.

Læs mere om medlemskab af kollektiv ordningen VANA her.

Som kollektiv ordning løfter VANA løfte det lovpligtige producentansvar på vegne af de omfattede virksomheder, der har meldt sig ind som medlemmer i ordningen - juridisk, økonomisk og praktisk.

I VANA ser vi det som vores opgave at gøre det så enkelt og ligetil som muligt for vores medlemmer at overholde producentansvaret; bl.a. ved at udvikle et nemt og overskueligt rapporteringssystem til vores medlemmer, så man kun skal forholde sig til indrapportering af data et sted.

Læse mere om kollektiv ordninger, og de opgaver vi løser på dine vegne her.

Det korte svar er nej. Men hvis man vælger ikke at være medlem af en kollektiv ordning, skal man fra juli 2025 selv betale for indsamling og behandling af den emballage, man sætter på markedet. I praksis kan det derfor være noget nær umuligt (og meget omkostningstungt) at leve op til sine forpligtelser i producentansvaret, hvis man står udenfor en kollektiv ordning.

Hvis man er over bagatelgrænsen og sætter mere end 8 ton emballage på markedet om året, skal man derfor være tilmeldt en kollektiv ordning, medmindre man kan godtgøre, at man selv indsamler og behandler emballageaffald svarende til det, man sætter på markedet.

Er man under bagatelgrænsen på de 8 ton emballage, er det stadig en fordel at være medlem af VANA, så man kan få hjælp og sparring til at leve op til sine forpligtelser - men det er ikke et krav, at man er med i en kollektiv ordning. 

Læs mere om bagatelgrænsen her. 

VANA sikrer stordriftsfordele

Jo flere virksomheder, der melder sig ind i VANA, jo bedre økonomi kan der skabes i systemet. Jo større (affalds)emballagemængder, der tildeles kollekiv ordningen VANA på baggrund af vores medlemmers indberettede emballagemængder, jo bedre udbud kan vi lave. Dermed kan vi sikre stordriftsfordele og bedre økonomi for alle vores medlemmer - både over og under bagatelgrænsen.

Læs mere om fordelene ved at være med i kollektiv ordningen VANA her.

Du melder din virksomhed ind i VANA via linket her.

Et medlemskab af VANA giver bl.a. adgang til rådgivning og sparring med vores konsulenter, aflukkede sider med viden om producentansvaret her på hjemmesiden (markeret med hængelås) og medlemswebinarer med den nyeste og mest opdaterede viden om producentansvaret for emballage.

Med et medlemskab klæder vi jer godt på til at leve op til det kommende producentansvar for emballage og holder jer løbende orienteret om vigtige datoer og frister.

Et medlemskab af VANA er gratis og uforpligtende indtil 2024. Alle medlemmer får information i god tid inden overgangen til et reelt medlemskab af VANA, om hvad det indebærer af muligheder og forpligtelser for virksomheden.

Læs mere om fordelene ved at melde sig ind hos VANA her.

En tilbagetagnings-ordning betyder, at producenterne får mulighed for selv at organisere at tage deres emballage retur og genanvende det - enten i egen produktion eller hos anden privat behandler. Dette kan eksempelvis være som pantordninger, men kan på sigt også organiseres gennem kollektive ordninger som VANA.

Danmarks største erhvervsorganisationer, Landbrug & FødevarerDansk Erhverv, DagSam (Sammenslutning af MLDK og De Samvirkende Købmænd) og Dansk Industri, stiftede VANA i 2021 med det formål at løfte det praktiske og juridiske ansvar for de virksomheder, der bliver omfattet af det udvidede producentansvar på emballage.

Med de fire stærke stiftere i ryggen er VANA bredt funderet i dansk erhvervsliv og et solidt politisk og økonomisk fundament. Vi repræsenterer således 80% af alle danske virksomheder og dækker alle brancher.

Læs mere om VANAs baggrund, vision og formål her.

Om emballage og design

De nationale anbefalinger og retningslinjer, som skal ligge til grund for de miljøgraduerede bidrag, er endnu ikke fastlagte. Indtil videre henvises til de anbefalinger, der er udarbejdet af danske og udenlandske brancheorganisationer.

Find inspiration til design af din emballage her.

Miljøvenlige emballager er emballager som f.eks.:   

 • er materialeminimerede
 • er fremstillet af et enkelt materiale (hvis muligt)
 • er lette at kildesortere – eventuelt skille ad
 • effektivt kan indgå i genanvendelsesprocessen
 • beholder høj værdi som sekundær råvare
 • er genbrugsemballage.

Få flere råd og find inspiration om miljøvenligt design her.

For at forberede din virksomhed bedst muligt, er det vigtigt at få styr på, hvilke emballager I har, og ikke mindst hvilke komponenter og materialer emballagen består af.

Find mere viden og inspiration til, hvordan I forbereder jer og hvilke data er vigtige her.

Til april 2024 skal alle omfattede virksomheder indberette forventede emballagemængder for 2024 i kilo for fraktionerne: papir, pap, metal, aluminium, glas, plast, mad- og drikkevarekartoner og træ. For alle kategorier skal det yderligere indberettes, hvor meget emballage der ender hhv. hos erhverv og i husholdninger.

Læs mere om registrering- og indberetningspligten her.  

Genbrug af emballager understøttes i det kommende system ved, at producenter der anvender genbrugsemballager kun skal betale én gang for emballagens cirkulering på markedet. Hvis en genbrugsemballage f.eks. kan cirkuleres 30 gange, inden den kasseres, betales der kun gebyr én gang i stedet for de 30 gange, der skulle have været betalt ved brug af engangsemballage.

Den konkrete regulering af genbrugsløsninger er endnu ikke på plads, men det er et politisk ønske, at der sikres fleksible rammer for producenter med nye emballageløsninger, f.eks. i form af genbrugs- og retursystemer.

OBS: Genbrugsemballager indgår ikke i indberetningen af emballagemængder for 2024, men skal først registreres fra juli 2025.

Læs mere om registrerings- og indberetningspligten her. 

VANA nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil vide mere om producentansvaret for emballage, og hvad din virksomhed skal have styr på inden 2025? Så holder vi dig løbende opdateret, når der er nyt om producentansvaret og deadlines, du skal forholde dig til.